--> --> -->

مزیت نرم افزارهای یکپارچه در بازارهای رقابتی کنونی


نرم افزار یکپارچه حامی ، سيستمی است كه كليه منابع سازمان اعم از منابع مالی، خدمات، سرمایه‌های انساني و ... را بصورت يكپارچه مديريت نموده و امکانات و گزارشات لازم ، جهت استفاده بهينه از منابع را فراهم مي‌کند. سیستم های یکپارچه ،توانمندی سازمان در مواجه با تغییرات کسب و کار و رقابت پذیری را در حد مطلوبی افزایش می دهد. پیاده‌سازی سیستم یکپارچه حامی، موجب تسریع در انجام صحیح فعالیت‌ها و کاهش دوباره‌کاری‌ها می‌شود. از یک سو کاهش هزینه و از سوی دیگر کاهش زمان ارائه خدمات و مدیریت اطلاعات مالی، سبب افزایش راندمان کاری کارکنان و به تبع آن افزایش راندمان سازمانی خواهد شد.